تونرها به  یک سری از محصولات قابض گفته می شود که روشن کننده، شفاف کننده و تاحدودی دارای خاصیت ضدعرق نیز می باشند ودر ترکیب آنها روغن وجود ندارد، به همین جهت برای پاک کردن مواد آرایشی مناسب نیستند. این فرآورده ها به  منظور تصحیح و بهبود پوست های های خشک با چرب مصرف می گردند.این مواد نقش تکمیلی پاکسازی بعد از شیر پاک کن ها را دارند. طرز استفاده از محلول هاب قابض یا تونیک ها بدین صورت است که پنبه ای را به محلول تونر آغشته کرده و بر رروی پو ست می مالند. سرکه سیب  که به مقدار کافی از گیاه مورد نظر بر حسب تناسب پوست، مدتی در آن خیسانده شده و پس ازصاف کردن به مدت ۶ بار رقیق شده باشد، یکی از تونیک های خوب بحساب می آید.

منبع: کتاب داروخانه ای از طبیعت – مهندس زینب زمانی