داروهای زکام ، نزله ، عطسه ، سرفه
داروهایی که عطسه و زکام را باز می دارد :

روغن گل ، روغن بید ، بوی سیب ، آب گرم (صبح ناشتا آشآمیدن ) ، بالش گرم در زیر قفا (پشت گردن) نهادن ، بوی اسفنج قهوه ای
داروهای عطسه آور :

خربق سفید ، کندش ، بلبل ( فلفل ) سفید ، جند بیدستر (بیضه سگ آبی ) خردل ، صبر ، سداب دشتی ، عاقر قرحا ( ریشه ترخون )
داروهای زکام گرم ( سوء مزاج گرم ) :

عناب ، سپستان ، بنفشه ، تخم خشخاش ، تخم ختمی ، بیخ ، ( ریشه ) ختمی ، خیار چنبر ( فلوس)
داروهای غرغره که نزله را باز دارد :

طبیخ عدس ، طبیخ انار ، خشخاش ، گل سرخ ، گلناز ، زعفران ، اقاقیا ، حب الاس ( دانه مورد )
داروهایی که زکام بگشاید :

بخار باقلا با سرکه ( بخور ) ، دود دادن با صندل ( دود صندل ) ، شکر تبرزد ، بخار سرکه که در اثر ریختن آن روی سنگ آسیاب گرم ایجاد شود .
داروهایی که سده ( بسته شدن ) و زکام سرد بگشاید : بوی شونیز ( سیاه دانه ) که با سرکه تر شده باشد و بریان شود ( بو داده ) و با دود ناشی از بو دادن بخور داده شود ؛ بوی عود بری ، قسط ، دود کندر ، بخار شراب انگوری ، بخار بیخ بابونه ، بخار اکلیل المکل ( ناخنک ) بخار مرزنجوش .
داروهای مؤثر در نزله سرد :

انجیر خشک ، مویز ، حلبه ( تخم شنبلیله ) ، تخم کرفس ، تخم بادیان ، تخم بنفشه پرورده با انگبین ( خیس خورده و جوانه بزند ) ، شراب بنفشه با عسل ، شربت بنفشه ، معجون و شربت زوفا بسیار مؤثر است .
سداب گرم و خشک است و به درجه چهارم ( حداکثر و سوزنده )
عاقرقرحا را گفته اند که سرد و لطیف است که اشتباه است و به درجه سوم گرم و خشک است و سوزان .
بیخ سوسن معتدل و میل به گرمی دارد .

منبع: کتاب عقاقیر – حکیم بهنام یوسفیان