صمغ کتیرا
کتیرا عبارت است از ترشحات صمغی خشک شده حاصل از گیاه آستراگالوس گومی فرا که آن را تحت عنوان گوم تراگاکانت یا گون می شناسند . گیاه مولد کتیرا درخت کوچکی است به ارتفاع یک متر بومی آسیای صغیر ، ایران ، سوریه ، یونان و ترکیه .
کتیرا دارای ۱۰ تا ۱۵ درصد آب ، سه تا چهار درصد مواد معدنی و سه درصد نشاسته است .
این صمغ از دو جزء محلول در آب (اسید تراگاکانتیک) و نامحلول در آب (بازورین) که قابلیت جذب آب و تورم دارد تشکیل شده است .
موارد کاربرد
به دلیل گرانروی بالای آن می توان از دو فاز شدن دوغ جلوگیری کرد .
صمغ کتیرا در صنایع غذایی به عنوان قوام دهنده ، پایدار کننده و بافت دهنده استفاده می شود .
از ترکیب صمغ های خرنوب و کتیرا به غلظت ۲ درصد نسبت های ۵۰-۵۰ قادر به مشاهده پایداری کامل در دوغ خواهیم بود .

 

منبع: کتاب عقاقیر – حکیم بهنام یوسفیان