برای دانلود کتاب گیاهان دارویی تألیف دکتر بهنام یوسفیان عضو شورای سیاست گذاری پژوهشکده طب الصادق (ع) به فایل زیر مراجعه نمایید :

اصفهان زیبا معرفی گیاهان دارویی