تاریخچه ای از گیاهان دارویی:
 
گذشتگان ما از کاربرد گیاهان دارویی در کار درمان تجربه آموختند که اثرات معجزه آسای آن را مشاهده کرده و در راه تکامل طب سنتی، پس از کامیابی ها و ناکامی های بسیار به این ارزش علمی وحیاتی دست یافته و سپس مقدار مورد نیاز گیاه دارویی را تجویز کردند.علت عمده […]